Toto je stará prezentace. Aktuální informace naleznete na www.rajhrad.cz!
 Portál občan
Oznámení o chybě od poskytovatele:
Connection Error:http_request_failed
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Pondělí 17. června 2024
 • Svátek má Adolf
 • Zítra má svátek Milan
 • Je lichý týden
 • Je 25. týden

Nezařazené

MěÚ Rajhrad – uzavření Evidence obyvatel – 12.1.2022

MěÚ Rajhrad, pracoviště EVIDENCE OBYVATEL
na odloučeném pracovišti v budově zdravotního střediska
bude z technických důvodů do konce týdne uzavřeno.
Pro vyřízení věci využijte elektronickou komunikaci.
http://stary.rajhrad.cz/urad/kontakty/

obřadní síň města Rajhrad

obřadní síň Města Rajhrad
Úvoz 666, 664 61  Rajhrad
GPS: 49.0886931N, 16.60352519E
parkování vozidel pro účely obřadu povoleno

správa obřadní síně:
MATRIKA MěÚ
tel. 547.426.815
e-mail: matrika@rajhrad.cz

20210831_131852OS 420210831_13370420210831_133647OS 2

ZVEŘEJNĚNÍ VYÚČTOVÁNÍ VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO MĚSTO RAJHRAD ZA ROK 2020

Vodárenská akciová společnost ,a.s. divize Brno-venkov Soběšická 820/156, Lesná 638 00 Brno, provozovatel vodovodu a kanalizace zveřejňuje prostřednictvím MěÚ Rajhrad
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.

1185_2021_tabulka_ZDE

 

vyvěšeno: 26.4.2021

COVID-19 – USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 14.2.2021

Vláda ČR dne 14.2.2021 na mimořádném zasedání vlády schválila tato krizová opatření:

Rozhlasem T4/2021

Rozhlasem
T4

MěK – změna provozu od 21.10.2020

POZOR!
Na základě nařízení vlády ČR ze dne 21.10.2020 je Městská knihovna Rajhrad
DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA.

Výpůjční protokol bude během této doby pozastaven. Kontakt pro případné požadavky: 547 229 432 nebo mail knihovna@rajhrad.cz.

Městská knihovna Rajhrad nabízí svým čtenářům možnost vypůjčit si knihy i během uzavření knihovny. Je ale třeba dopředu kontaktovat knihovnici na telefonu 547 229 432 (mezi 7 – 14 hod.) nebo napsat na email knihovna@rajhrad.cz, kde se domluvíme na předání knih. Můžete vybírat z našeho nového on-line katalogu nebo můžete nechat výběr na knihovnici. Vše proběhne za přísných hygienických podmínek. Doufáme, že tato služba přispěje ke zpříjemnění vašich podzimních dní.

Více zde: http://www.rajhrad.knihovna.cz/

hodové posezení pod májou s vínem u cimbálu – 11.9.2020

plakat ochutnavka vinrajhradská chasa zve na
POSEZENÍ POD MÁJOU
11. září 2020
s cimbálovou muzikou Falešnica
v areálu sokolovny v Rajhradě

 • 10 hod. stavění máje na dvoře sokolovny
 • 14 hod. malá májka u hlavní stárky
 • 18 hod. posezení pod májou v areálu sokolovny
  ochutnávka vín /cimbálová muzika Falešnica

předhodová zábava – 12.9.2020

rajhradská chasa zve na
předhodovou zábavu
se skupinou Modul
v sobotu 12. září 2020

 • od 9 hod. zvaní krojovaných stárků na hody
 • od 20 hod. PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA v areálu sokolovny

hodový průvod městem a hodová zábava – 13.9.2020

pruvod_maparajhradská chasa zve na
hodový průvod městem a hodovou zábavu
s dechovou hudbou Zdounečanka
v neděli 13. září 2020

 • od 11 hod. MŠE SVATÁ v kostele Povýšení sv. kříže
  od 14 hod. PRŮVOD MĚSTEM
  od 17 hod. HODOVÁ ZÁBAVA v areálu sokolovny

hodový košt vín – 11.9.2020

HODY_2020_VINOrajhradská chasa hledá
vinaře na prezentaci vlastních vín
na letošním hodovém koštu

HODOVÝ KOŠT VÍN
v pátek 11. 9. 2020

Kontakt: Tomáš Smutný
tel.č. 608.312.573, e-mail: smutnytm@seznam.cz

 

INFORMACE O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ IDS/JMK

Infomail 2020-23-page-001Infomail 2020-23-page-002Infomail 2020-23-page-003Infomail 2020-23-page-004Infomail 2020-23-page-005

MUDr. Kostková oznamuje obnovení běžného provozu ordinace

MUDr. Kostková oznamuje, obnovení  běžného  provozu  gynekologické ambulance.

Document-page-001

Sběrný dvůr otevřen 2.4.2020

FCC Česká republika s.r.o.
oznamuje, že od  2.4.2020  bude obnoven provoz sběrného dvora  v zaběhlé provozní době.

 

Pokyny pro návštěvníky sběrných dvorů v období koronavirové pandemie:

 • vjezd bude vždy umožněn pouze jednotlivě a to na výzvu obsluhy SD
 • v rámci jednotlivých vjezdů prosíme o minimalizaci počtu zapojených osob (1 vozidlo=1 osoba)
 • zákazníci jsou povinni se řídit pokyny obsluhy SD
 • vstup do prostoru SD bude umožněn pouze s ochrannou rouškou úst i nosu, doporučujeme i rukavice
 • zákazníky prosíme o dodržování bezpečného odstupu od obsluhy a ostatních zákazníku minimálně 3m a to jak před SD, tak v prostorách SD
 • zákazníky SD prosíme o dodržování základních hygienických pravidel

SD – Sběrný dvůr

Úřední hodiny v době uzavření MŠ

Úřední hodiny pro veřejnost v MŠ budou v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 10.00 hodin.
Zvoňte,prosím na hlavní budově na bílý zvonek.
V naléhavých případech mohou rodiče kontaktovat vedení školy telefonicky na číslo: 732 999 006/777 796 638 nebo na email: msrajhrad@volny.cz.

Pálení odpadu na otevřených prostranstvích

K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky a obecná pravidla požární bezpečnosti.

 • Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (§ 17, odst.1, písm.a).
  Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3, písm.f).U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst.2 zákona o požární ochraně uvedeno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
  Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem OZNÁMIT územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Při pálení na otevřených prostranstvích je nutné také respektovat ustanovení speciálních právních předpisů:

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
  § 16 Povinnosti osob:
  (4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
  (5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
 •  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  § 22 (1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energiíZe zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá, že spalování odpadů je možné pouze za splnění kritérií daných zákonem č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní předpis povoluje na otevřených ohništích spalovat pouze suchý rostlinný materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené výrobcem.
  Odpady lze pouze energeticky využívat, a to pouze v zařízeních kde spalování odpadů za účelem výroby energie je povoleno (spalovny, pece cementáren/spalováno je TAP – tuhé alternativní palivo vyrobené z odpadů)
  Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají dle § 16 zákona o odpadech povinnost veškeré odpady, které jim při jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady (prioritně k využití). Proto i odpady u údržby areálu podniků (klestí, tráva…) musí předávat osobě oprávněné.
 • Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i
  Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  § 20 Zákaz některých činností v lesích
  (1) V lesích je zakázáno
  k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
  (2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
  (3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese;